سپهر پورجوزی

فورد و بوش از سیستم پارک خودکار رونمایی کردند

فورد با همکاری شرکت‌های بوش و بدراک از سیستم دستیار پارک خودکار روی خودروی آزمایشی اسکیپ رونمایی کرد که امکان پارک خودکار را در ساختمان فراهم می‌کند و ظرفیت پارکینگ را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد.